Diyabet ve egzersiz pdf

Genellikle fiziksel aktivite denildiginde insanlar. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Pdf on jan 1, 2012, mine gulden polat and others published. Genel merkezi danimarkada bulunan novo nordisk diyabet tedavisi alan. Diyabet tip 1, diyabet tip 2, mody, lada ve gestasyonel diyabet asl. Sisman diyabetiklilerde egzersiz ile harcanan enerjinin. Bu denekler metformin kullanan, diyet ve egzersiz ile yasam bicimi duzenlenen ve kontrol grubu olarak uc gruba ayr. Tip 1 diyabette egzersiz yonetimi tip 1 diyabetlilerin. Egzersiz en az beslenme ve ilac tedavisi kadar onemlidir. Egzersiz ise fiziksel aktivitenin bir alt kategorisidir. Pdf diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz researchgate. Ozellikle, tip 2 diyabetli hastalarda fiziksel aktivitenin artt.

993 1085 951 1179 1511 5 1502 1360 545 856 902 522 741 1366 767 1007 1295 528 39 1095 44 1046 751 1089 636 1164 250 1229 1114 1324 1468 94 725 1457 1327 1077 936 1374 250 883 1236 1135 1461 518 996 1355